شرکت مهندسین مشاور ایمن آروند جاوید فرجاد

شرکت مهندسین مشاور ایمن آروند جاوید فرجاد

مشاوره مهندسی ایمنی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

تکنیک HAZOP چیست؟

تکنیک HAZOP روشی برای شناسایی مخاطره و ارزیابی ریسک در صنایع فرآیندی می باشد. این تکنیک به ۶ مرحله تقسیم بندی می گردد:

 

  1. شناسایی مخاطره با طرح این سوال که چه عاملی می تواند یک واقعه خطرناک را بوجود آورد؟
  2. تشریح پیامدها و تعیین یک سطح شدت برای آنها
  3. تخمین احتمال رخداد رویداد آغازین
  4. ارزیابی ریسک بر مبنای شدت و احتمال بدون در نظر گرفتن لایه های حفاظتی
  5. ارزیابی مجدد ریسک با در نظر گرفتن لایه های حفاظتی
  6. تصمیم گیری برای پذیرش ریسک یا ارائه اقدامات اصلاحی

 

همکاران ما