شرکت مهندسین مشاور ایمن آروند جاوید فرجاد

شرکت مهندسین مشاور ایمن آروند جاوید فرجاد

مشاوره مهندسی ایمنی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

انجام مطالعات SIL و JHA

  • مطالعه سطح یکپارچگی ایمنی (Safety integrity level):

هدف از یک سیستم ابزار دقیقی ایمنی (Safety instrumented system) کاهش ریسکی است که یک فرآیند ممکن است نسبت به یک سطح قابل تحمل، خطرناک گردد. سیستم ابزار دقیقی ایمنی، این کاهش ریسک را با کاهش تعداد دفعات تکرار حوادث ناخواسته انجام می دهد. میزان کاهش ریسکی که یک سیستم ابزار دقیقی ایمنی می تواند فراهم نماید توسط سطح یکپارچگی ایمنی آن (SIL) که به عنوان دامنه ای از احتمال شکست در زمان عمل نمودن تجهیز ابزار دقیقی تعریف می شود نشان داده می شود. یک سیستم ابزار دقیقی ایمنی، شرایط خطرناک را تشخیص می دهد و آنگاه اقدامی را به منظور جابجایی فرآیند به یک وضعیت امن که از وقوع یک حادثه ناخواسته جلوگیری می کند اتخاذ می نماید. روشی که سازمان ها به منظور انتخاب نمودن SILs استفاده می کنند باید بر مبنای ریسک حوادث آنها باشد، یک ارزیابی از پیامدهای بالقوه و احتمالات یک حادثه، و یک ارزیابی از میزان تأثیر تمامی لایه های حفاظتی فرآیندی مربوطه. اجرای یک سیستم ابزار دقیقی ایمنی و بعد از آن انتخاب یک SIL، باید ملاحظه قوانین، آئین نامه ها و استانداردهای ملی و بین المللی مربوطه را در برگیرد.

  • مطالعه آنالیز مخاطره شغلی (JHA)

آنالیز مخاطره شغلی تکنیکی است که بر روی وظایف شغلی به عنوان روشی برای شناسایی مخاطرات قبل از اینکه آنها رخ دهند تمرکز می نماید. این تکنیک بر روی ارتباط بین کارگر، وظیفه، ابزار آلات و محیط زیست کارگر تمرکز می نماید. بطور ایده­آل، بعد از اینکه مخاطرات کنترل نشده شناسایی شدند، مراحلی اتخاذ خواهد شد تا آنها حذف شوند یا آنها را به یک سطح ریسک قابل قبول کاهش دهند.

 

همکاران ما