شرکت مهندسین مشاور ایمن آروند جاوید فرجاد

شرکت مهندسین مشاور ایمن آروند جاوید فرجاد

مشاوره مهندسی ایمنی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

مدل سازی پیامد (Consequence Modeling)

ارزیابی دقیق و جامع مخاطرات فرآیندی در ایجاد و توسعه یک رویه مدیریتی کارا بسیار مهم است. دلیل انجام این ارزیابی موارد زیر است:

  • به منظور کنترل نمودن ریسک ها ما مجبور هستیم فرآیندها را به منظور کاهش ریسک ها مدیریت کنیم.
  • به منظور قادر بودن در مدیریت ریسک ها ما مجبور هستیم تا انها را درک نمائیم.
  • به منظور توانایی در درک ریسک ها ما مجبور به آنالیز ریسک ها هستیم.
  • اگر ما آنالیز ریسک را انجام ندهیم ممکن است به طور کاملی موضوعات مربوطه را درک نکنیم.
  • اگر کاملاً موضوعات را درک نکنیم ممکن است قادر به تمرکز بر منابع به منظور کاهش دادن ریسک ها به طور موثری نباشیم و توجیه نمودن تصمیماتمان را سخت تر خواهد نمود.

بر طبق موارد فوق ملاحظه انواع مخاطرات اصلی در صنایع فرآیندی نظیر آتش سوزی، انفجار و رهایش مواد سمی و ارزیابی اثرات بالقوه آنها بر روی کارمندان، تجهیزات، جامعه عمومی و محیط زیست بسیار حائز اهمیت می باشد. اولین مرحله در مدل سازی پیامد، مدل سازی اثرات فیزیکی است. هدف اصلی این مرحله فهم خصوصیات فیزیکی مخاطرات در محیط می باشد. دومین مرحله در این راستا مدل سازی اثرات می باشد. هدف اصلی این مرحله تفسیر دامنه مخاطرات به اثرات قابل درک مانند تأثیر بر عمر، اموال و دارایی و محیط زیست می باشد. ازجمله نرم افزارهای موجود در زمینه مدل سازی پیامد نرم افزار PHAST می باشد که ابزاری قوی برای شبیه سازی انواع اتش­ها و محاسبه شدت تابش حرارتی، شبیه سازی انفجار و محاسبه ازدیاد فشاردر محیط و شبیه سازی انتشار مواد سمی در محیط و محاسبه غلظت الاینده ها می باشد.

همکاران ما