شرکت مهندسین مشاور ایمن آروند جاوید فرجاد

شرکت مهندسین مشاور ایمن آروند جاوید فرجاد

مشاوره مهندسی ایمنی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

شناسایی مخاطرات و ارزیابی ریسک

شناسایی مخاطرات و ارزیابی ریسک در واحدهای فرآیندی نقش بسزایی را در کاهش حوادث فرآیندی و مشکلات عملیاتی دارد و سبب افزایش سطح ایمنی کارخانه، تولید پایدار و کاهش خسارات مالی و جانی خواهد شد. کارشناسان این بخش با بکارگیری روش ها و نرم افزارهای مناسب اقدام به شناسایی مخاطرات فرآیندی و غیر فرآیندی نموده و در صورت وجود نقاط ضعف در سیستم های ایمنی و یا وجود مشکلات عملیاتی در عملکرد واحد اقدام به توصیه پیشنهادات اصلاحی خواهند نمود تا به نحوی از بروز حوادث ناگوار جلوگیری نمایند. از جمله روش های شناسایی مخاطرات در زیر اشاره شده اند:

  • شناسایی مخاطرات فرآیندی با استفاده از تکنیک HAZOP
  • شناسایی مخاطرات غیر فرآیندی با استفاده از روش HAZID
  • شناسایی مخاطرات به روش FMEA
  • شناسایی مخاطرات به روش FTA

همکاران ما