شرکت مهندسین مشاور ایمن آروند جاوید فرجاد

شرکت مهندسین مشاور ایمن آروند جاوید فرجاد

مشاوره مهندسی ایمنی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

پیاده سازی LOPA و FTA

  • آنالیز لایه های حفاظتی یا LOPA (Layer of protection analysis) شکلی از ارزیابی ریسک به صورت ساده شده می باشد. LOPA ابزاری برای تجزیه و تحلیل است که معمولاً اطلاعات ایجاد شده در طول یک ارزیابی مخاطره کیفی نظیر آنالیز مخاطره فرآیندی (PHA) را مورد استفاده قرار می دهد. همانند بسیاری از روش های آنالیز مخاطره دیگر، هدف اصلی LOPA تعیین این موضوع است که آیا لایه های حفاظتی مناسبی در مقابل یک سناریوی حادثه وجود دارد یا خیر. به عبارت دیگر LOPA اساسی ثابت برای تشخیص اینکه آیا لایه های حفاظتی مستقلی به منظور کنترل نمودن ریسک ناشی از یک حادثه در یک سناریوی تعیین شده وجود دارد یا خیر. چنانچه ریسک محاسبه شده یک سناریو، قابل قبول نباشد، ممکن است لایه های حفاظتی مستقل دیگری اضافه گردد. به این نکته نیز باید توجه گردد که LOPA یک روش ارزیابی ریسک کمی کاملی نیست اما یک روش ساده شده برای ارزیابی اعتبار لایه های حفاظتی برای یک سناریوی حادثه می باشد.
  • تجزیه و تحلیل درخت خطا یا FTA (Fault tree analysis) به طور نظام مند، ترتیب دقیق رویدادها از عیوب اولیه و میانی تا بالاترین پیامد و عیب را تعیین می کند. از مزایای این روش این است که وضعیت هایی را مشخص می کند که اگر با رویدادهای ناخواسته دیگری همراه شوند، منجر به پیامدهای خطرناک می شوند. تکنیک درخت خطا را می توان به عنوان یک روش تحلیلی دانست، روشی که در آن یک وضعیت نامطلوب از سیستم مشخص می شود، آنگاه سیستم در بستر محیط و عملکرد آن برای یافتن تمامی مسیرهایی که ممکن است منجر به وقوع یک رویداد نامطلوب گردد، تجزیه و تحلیل می شود. روش تحلیل درخت خطا یک تحلیل قیاسی است. بر این اساس روی یک رویداد نامطلوب خاص تمرکز می شود و روشی را برای تعیین علل این رویداد ارائه می نماید. رویداد نامطلوب، رویداد نهایی درخت خطا برای سیستم را تشکیل می دهد، که معمولاً شامل یک عیب و نقص کلی یا فاجعه بار در سیستم تحت بررسی می باشد.

همکاران ما