شرکت مهندسین مشاور ایمن آروند جاوید فرجاد

شرکت مهندسین مشاور ایمن آروند جاوید فرجاد

مشاوره مهندسی ایمنی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

دوره های آموزش حضوری

ردیفعنوانکارفرماسال انجام
1مدیریت بحران حوزه دریاپتروشیمی متانول کاوه1400
2ایمنی دریا و تجهیزات دریاییپتروشیمی متانول کاوه1400
3تجهیزات اطفاء حریق بر روی کشتی و نحوه استفاده از آنهاپتروشیمی متانول کاوه1400
4کاهش احتمال بروز حریق و حفظ آمادگی جهت شرایط اضطراری شامل حریق در کشتیپتروشیمی متانول کاوه1400
5تعیین سطح یکپارچگی ایمنی (SIL) مورد نیاز در صنایع فرآیندیپتروشیمی رجال1401
6مدل سازی پیامد حوادث فرآیندی با استفاده از نرم افزار PHASTپتروشیمی رجال1401
7شناسایی مخاطرات غیر فرآیندی با استفاده از روش HAZIDپتروشیمی رجال1401

همکاران ما