شرکت مهندسین مشاور ایمن آروند جاوید فرجاد

شرکت مهندسین مشاور ایمن آروند جاوید فرجاد

مشاوره مهندسی ایمنی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

تعیین Impacted area، Restricted area و Fire zones

مناطق آتش یا Fire Zones ناحیه هایی درون تأسیسات می باشند که در آن تجهیزات بواسطه ماهیت یا سطح تشابه ریسک های مربوط به آنها گروه بندی می شوند. تقسیم بندی یک کارخانه به Fire Zones به کاهش چشم گیر سطح ریسک منجر می گردد. مناطق آتش بر این موضوع اشاره دارند که پیامدهای یک آتش سوزی، نشتی گاز قابل اشتعال یا یک انفجار که متناظر با یک رویداد محتمل که امکان وقوع آن در یک منطقه آتش وجود دارد، نباید بر دیگر مناطق آتش تأثیر بگذارند.

منطقه ممنوعه یا Restricted area ناحیه ای درون مرزهای تأسیسات است و از این رو تحت کنترل شرکت می باشد. این ناحیه تحت تأثیر موارد زیر می باشد:

  • عملیات نرمال کارخانه
  • پیامدهای یک وضعیت اضطراری بوجود آمده توسط یک رویداد نامطلوب

در یک منطقه ممنوعه شرکت باید کنترل تمامی منابع احتمالی جرقه از جمله وسایل نقلیه در محدوده خشکی (Onshore) و Vessels در محدوه دریا (Offshore) را در دست داشته باشد. در محدوده خشکی یک حصار امنیتی (Security fence) ناحیه ممنوعه را در بر می گیرد.

ناحیه تحت تأثیر یا Impacted area ناحیه ای است که به آنسوی مرزهای تأسیسات توسعه می یابد اما با این حال به طور دائم تحت تأثیر عملیات نرمال کارخانه یا پیامدهای یک وضعیت اضطراری بوجود آمده توسط یک رویداد نامطلوب قرار دارد. این ناحیه تحت کنترل شرکت نمی باشد اما توافقات قانونمندی با مقامات و مسولان محلی باید صورت گیرد تا حضور جامعه عمومی در آنجا به حداقل برسد (به عنوان مثال محدود کردن احداث ساختمان ها مخصوصاً مناطق مسکونی دائمی یا محدود سازی وسایل حمل و نقل عمومی).

برای تعیین این سه ناحیه در کارخانه های شیمیایی یا صنایع فرآیندی باید ابتدا معیارهایی را برای اثرات پیامدهای ناشی از آتش سوزی، انفجار یا رهایش مواد سمی در نظر گرفت و سپس از نتایج حاصل از ارزیابی کمی ریسک استفاده نمود و هر ناحیه را به صورت جداگانه مشخص نمود.

همکاران ما