شرکت مهندسین مشاور ایمن آروند جاوید فرجاد

شرکت مهندسین مشاور ایمن آروند جاوید فرجاد

مشاوره مهندسی ایمنی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

شناسایی مخاطرات با استفاده از روش HAZID

هدف از شناسایی مخاطرات این است که بصورت سیستماتیک و اصولی تمامی مخاطراتی که می تواند به صورت بالقوه به سوی رویدادهای بزرگ سوق یابد در یک کارخانه مشخص گردد. این فعالیت اولین مرحله در هر سیستم ارزیابی ریسک می باشد. این روش باید بر مبنای یک جلسه طوفان ذهنی ساختار یافته با استفاده از یک Checklist مناسب اجرا گردد. در روش HAZID تمامی مراحل مختلف کارخانه از جمله ساخت، تولید و بهره برداری، تعمیرات و راه اندازی نیز باید در نظر گرفته شود. در جلسات HAZID باید مخاطرات فرآیندی و غیر فرآیندی مورد بررسی واقع گردد. جنبه های زیر باید به صورت اصولی مورد بازبینی قرار گیرد:

 

 • تأثیر کارخانه بر نواحی مجاور آن
 • تأثیر نواحی مجاور بر کارخانه
 • سطح مشترک بین واحد های اصلی
 • محل و جهت کارخانه و تجهیزات
 • رهایش های غیر منتظره در بخش ها یا واحد های مجزا شده
 • مخاطرات محیطی و طبیعی

 

یک Checklist برای تسهیل در جلسات HAZID به منظور راه اندازی و شروع طوفان ذهنی باید تهیه گردد. این Checklist باید اجزاء زیر را در بر گیرد:

 

 • مخاطرات خارجی

 

 • مخاطرات طبیعی و محیطی ( تأثیر محیط بر روی کارخانه )
 • تأثیر محیطی ( تأثیر کارخانه بر روی محیط طبیعی )
 • اثر مخاطرات ایجاد شده توسط انسان بر روی کارخانه
 • مخاطرات ناشی از زیر ساخت ها که از تأسیسات محافظت می نماید

 

 • مخاطرات کارخانه

 

 • مخاطرات فرآیندی ( بر مبنای بخش های مجزا شده )، فرآیند های خاص مانند gas blow by، blocked outlet، packing depacking situations، piping rating change و غیره.
 • مخاطرات سیستم های تسهیلات جانبی ( از دست دادن بخار، آب، هوا، نیتروژن و برق ).
 • دیگر مخاطرات موجود در کارخانه ( به عنوان مثال انتقال مواد، کار با جرثقیل، برق، مواد رادیواکتیو ).

همکاران ما