شرکت مهندسین مشاور ایمن آروند جاوید فرجاد

شرکت مهندسین مشاور ایمن آروند جاوید فرجاد

مشاوره مهندسی ایمنی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

استقرار مدیریت ایمنی فرآیند

در طول زمان در صنایع فرآیندی راه کارهای مختلفی برای افزایش سطح ایمنی یا کاهش رخداد حوادث به کار گرفته شده است. از جمله این روش ها می توان به استفاده از ابزارهای سخت افزاری در طراحی یا بکارگیری الگوهای مدیریتی اشاره نمود. از جمله الگوهای مدیریتی موجود، سیستم مدیریت ایمنی فرآیند ارائه شده توسط سازمان ایمنی و بهداشت امریکا (OSHA) یا سیستم مدیریت ایمنی فرآیند ارائه شده توسط مرکز ایمنی فرآیندهای شیمیایی آمریکا (CCPS) می باشند. از جمله مزایای کلی استقرار سیستم مدیریت ایمنی فرآیند موارد زیر می باشد:

 • کاهش آمار حوادث
 • اجتناب از توقف تولید
 • اجتناب از خسارت های زیست محیطی
 • یکپارچگی بین عناصر سیستم مدیریت ایمنی فرآیند در واحدهای صنعتی
 • بررسی هر گونه تغییر در واحدهای صنعتی از مناظر گوناگون و کاهش هزینه های ناشی از تصمیمات اشتباه
 • کاهش قرار گرفتن در معرض مشاجره های قضایی، جریمه، شکایات عمومی
 • افزایش اعتبار واحد صنعتی

اجزای تشکیل دهنده مدل مدیریت ایمنی فرآیند بر مبنای الگوی CCPS که به نوعی بهبود یافته مدل بر مبنای الگوی OSHA می باشد به شرح زیر می باشند:

 1. فرهنگ ایمنی فرآیند
 2. انطباق با استانداردها
 3. شایستگی ایمنی فرآیند
 4. مشارکت کارکنان
 5. مشارکت ذی نفعان
 6. مدیریت دانش فرآیند
 7. شناسایی مخاطرات و آنالیز ریسک
 8. دستورالعمل های عملیاتی
 9. رویه های ایمن کار
 10. یکپارچگی و قابلیت اطمینان اموال و دارایی
 11. مدیریت پیمان کاران
 12. آموزش و تضمین عملکرد
 13. مدیریت تغییر
 14. آمادگی عملیاتی
 15. روش اجرای عملیات
 16. مدیریت شرایط اضطراری
 17. تحلیل حوادث
 18. اندازه گیری و سنجش
 19. ممیزی
 20. بررسی مدیریت و بهبود مستمر

شرکت مهندسین مشاور ایمن آروند جاوید فرجاد با بهره مندی از افراد متخصص قادر به اجرا و پیاده سازی تمامی بندها و بر قراری ارتباط صحیح بین آنها می باشد تا بتواند هدف نهایی سیستم مدیریت ایمنی فرآیند که افزایش سطح ایمنی در واحدهای صنعتی و کاهش چشم گیر حوادث صنعتی است را محقق نماید.

همکاران ما