ایمن آروند جاوید فرجاد، شناسایی مخاطرات، ارزیابی ریسک، رفع مشکلات عملیاتی

ایمن آروند جاوید فرجاد، شناسایی مخاطرات، ارزیابی ریسک، رفع مشکلات عملیاتی

ایمنی فرآیند طراحی فرآیند و رفع مشکلات عملیاتی آموزش

مطالعات SIL/LOPA/JHA

مطالعه سطح یکپارچگی ایمنی (Safety integrity level):

 

هدف از یک سیستم ایمنی ابزار دقیقی (Safety instrumented system) کاهش ریسکی است که یک فرآیند ممکن است نسبت به یک سطح قابل تحمل، خطرناک گردد. سیستم ایمنی ابزار دقیقی، این کاهش ریسک را با کاهش تعداد دفعات تکرار حوادث ناخواسته انجام می دهد.میزان کاهش ریسکی که یک سیستم ایمنی ابزار دقیقی می تواند فراهم نماید توسط سطح یکپارچگی ایمنی آن (SIL) که به عنوان دامنه ای از احتمال شکست در زمان عمل نمودن تجهیز ابزار دقیقی تعریف می شود نشان داده می شود. یک سیستم ایمنی ابزار دقیقی، شرایط خطرناک را تشخیص می دهد و آنگاه اقدامی را به منظور جابجایی فرآیند به یک وضعیت امن که از وقوع یک حادثه ناخواسته جلوگیری می کند اتخاذ می نماید. روشی که سازمان ها به منظور انتخاب نمودن SILs استفاده می کنند باید بر مبنای ریسک حوادث آنها باشد، یک ارزیابی از پیامدهای بالقوه و احتمالات یک حادثه، و یک ارزیابی از میزان تأثیر تمامی لایه های حفاظتی فرآیندی مربوطه. اجرای یک سیستم ایمنی ابزار دقیقی و بعد از آن انتخاب یک SIL، باید ملاحظه قوانین، آئین نامه ها و استانداردهای ملی و بین المللی مربوطه را در برگیرد.

 

مطالعه آنالیز مخاطره شغلی (JHA)

 

آنالیز مخاطره شغلی تکنیکی است که بر روی وظایف شغلی به عنوان روشی برای شناسایی مخاطرات قبل از اینکه آنها رخ دهند تمرکز می نماید. این تکنیک بر روی ارتباط بین کارگر، وظیفه، ابزار آلات و محیط زیست کارگر تمرکز می نماید. بطور ایده­آل، بعد از اینکه مخاطرات کنترل نشده شناسایی شدند، مراحلی اتخاذ خواهد شد تا آنها حذف شوند یا آنها را به یک سطح ریسک قابل قبول کاهش دهند.

 

پیاده سازی LOPA و FTA

 

آنالیز لایه های حفاظتی یا LOPA (Layer of protection analysis) شکلی از ارزیابی ریسک به صورت ساده شده می باشد. LOPA ابزاری برای تجزیه و تحلیل است که معمولاً اطلاعات ایجاد شده در طول یک ارزیابی مخاطره کیفی نظیر آنالیز مخاطره فرآیندی (PHA) را مورد استفاده قرار می دهد. همانند بسیاری از روش های آنالیز مخاطره دیگر، هدف اصلی LOPA تعیین این موضوع است که آیا لایه های حفاظتی مناسبی در مقابل یک سناریوی حادثه وجود دارد یا خیر. به عبارت دیگر LOPA اساسی ثابت برای تشخیص اینکه آیا لایه های حفاظتی مستقلی به منظور کنترل نمودن ریسک ناشی از یک حادثه در یک سناریوی تعیین شده وجود دارد یا خیر. چنانچه ریسک محاسبه شده یک سناریو، قابل قبول نباشد، ممکن است لایه های حفاظتی مستقل دیگری اضافه گردد. به این نکته نیز باید توجه گردد که LOPA یک روش ارزیابی ریسک کمی کاملی نیست اما یک روش ساده شده برای ارزیابی اعتبار لایه های حفاظتی برای یک سناریوی حادثه می باشد.

تجزیه و تحلیل درخت خطا یا (FTA Fault tree analysis) به طور نظام مند، ترتیب دقیق رویدادها از عیوب اولیه و میانی تا بالاترین پیامد و عیب را تعیین می کند. از مزایای این روش این است که وضعیت هایی را مشخص می کند که اگر با رویدادهای ناخواسته دیگری همراه شوند، منجر به پیامدهای خطرناک می شوند. تکنیک درخت خطا را می توان به عنوان یک روش تحلیلی دانست، روشی که در آن یک وضعیت نامطلوب از سیستم مشخص می شود، آنگاه سیستم در بستر محیط و عملکرد آن برای یافتن تمامی مسیرهایی که ممکن است منجر به وقوع یک رویداد نامطلوب گردد، تجزیه و تحلیل می شود. روش تحلیل درخت خطا یک تحلیل قیاسی است. بر این اساس روی یک رویداد نامطلوب خاص تمرکز می شود و روشی را برای تعیین علل این رویداد ارائه می نماید. رویداد نامطلوب، رویداد نهایی درخت خطا برای سیستم را تشکیل می دهد، که معمولاً شامل یک عیب و نقص کلی یا فاجعه بار در سیستم تحت بررسی می باشد.

همکاران ما

📞گفتگوی آنلاین سوالی دارید؟از ما بپرسید