شرکت مهندسین مشاور ایمن آروند جاوید فرجاد

شرکت مهندسین مشاور ایمن آروند جاوید فرجاد

مشاوره مهندسی ایمنی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

شبیه سازی پایا و دینامیک فرآیندهای صنعتی

به طور کلی مهندسین فرآیندهای شیمیایی دو وظیفه را بر عهده دارند: اول اینکه یک فرآیند جدید را طراحی نمایند و مورد دوم اینکه یک فرآیند موجود را شبیه سازی نمایند. این دو وظیفه میتواند ساده یا خیلی پیچیده  باشد. به منظور حل نمودن برخی مسائل ساده، محاسبه دستی می تواند انجام گیرد. مزیت محاسبه دستی آگاهی و دانش عمیق در مورد مسئله می باشد. به هر حال در یک مسئله پیچیده، حل کردن هزاران معادله اغلب مورد نیاز است. بنابراین محاسبه دستی چنین مسائلی به صورت آنی عملاً غیر ممکن است و شبیه سازهای فرآیندی ابزاری جایگزین برای آنها می باشند. هر دو فعالیت طراحی یا شبیه سازی روش های خاصی را نیاز دارند. یک طراحی فرآیند شیمیایی با یک الزام برای محصول آغاز می گردد و مراحل مختلف طراحی را بررسی می نماید. فعالیت شبیه سازی با الزامی برای تغییر فرآیند یا بهینه سازی آغاز می گردد و با تجزیه و تحلیل وضعیت موجود آن صنعت ادامه می یابد. مدل سازی فرآیند تنها در طراحی فرآیندهای جدید استفاده نمی گردد. مدل سازی به عنوان ابزاری مفید در بهینه سازی و بهبود فرآیندهای موجود در نظر گرفته می شود. افزایش بازدهی عملیاتی واحد، به حداقل رساندن افت انرژی و هدر رفت ماده و حذف نواقص مختلف عملیاتی، دلایل معمول برای مدل سازی فرآیندهای موجود می باشند. فعالیت شبیه سازی با تعیین یک هدف با الزامی برای بهبود فرآیند موجود آغاز می شود. مرحله بعد مطالعه نقشه ها و اسناد فنی فرآیند به منظور استخراج اطلاعات مورد نیاز برای شبیه سازی می باشد. نقشه های فنی فرآیند معمولاً جزئیات زیادی دارند و انواع متفاوتی از اطلاعات را در بر می گیرند. تنها برخی از اطلاعات برای شبیه سازی می توانند مورد استفاده قرار گیرند. یک مهندس فرآیند باید اطلاعات اصلی و مهم را استخراج نماید و نقشه جریان فرآیندی (PFD) را بر مبنای اهداف شبیه سازی و الگوی فنی آن فرآیند ایجاد نماید. در مرحله بعد، اطلاعات از عملکرد یا بهره برداری کارخانه باید جمع آوری گردد. برخی از اطلاعات کارخانه به عنوان اطلاعات ورودی به برنامه شبیه ساز و برخی برای مقایسه مدل و اطلاعات واقعی کارخانه می تواند استفاده گردند. بعد از آماده سازی نقشه جریان فرآیندی و جمع آوری اطلاعات اصلی، شبیه سازی فرآیند با سناریو های مختلف می تواند تحقق یابد. بر مبنای نتایج شبیه سازی و مقایسه آنها با اطلاعات واقعی و تجزیه و تحلیل سناریوهای مختلف، تغییرات و اصلاح در آن فرآیند می تواند پیشنهاد گردد.

همکاران ما